ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο… Εικοσάλογος του ιδανικού συζύγου- Σοβαρές συμβουλές του «Έθνους»,1937

«Τι πρέπει ν’ αποφεύγει ο ιδανικός σύζυγος:


1)Να ρογχαλίζη την νύκτα, εκτός αν και η σύζυγος κάνη το ίδιον.

2)Να αποβάλλη τα ενδύματά του μπροστά της.

3)Να προτιμά καταφανώς, όταν γευματίζη μαζί της, φαγητά δια τα οποία αυτή αισθάνεται αποστροφήν και να πίνη κρασιά που δεν της αρέσουν.

4)Να καπνίζη πούρα εις το μποντουάρ της.

5)Να φορή το καπέλλο του, όταν βρίσκεται μαζί της.

6)Να σβήνη το φως όταν αυτή διαβάζη κάποιο παθητικό ρομάντζο.

7)Να κερδίζη πάντα όταν παίζη μαζί της τάβλι ή άλλο παιχνίδι.

8) Να την κατηγορή πως εχάλασε την μαγιονέζα.

9)Να τηλεφωνή εις την μοδίστρα της για να μάθη αν ευρίσκεται εκεί.

10)Να χαϊδεύη με τρόπο τα μπράτσα της υπηρέτριας εις τον διάδρομον.

Αντίθετα, ένας ιδανικός σύζυγος οφείλει:


1)Να στερήται δια να προσφέρη στην γυναίκα του κάποιο δώρο, που εκείνη ονειρεύεται από μακρού.

2)Να ενθυμείται πόσο καλά της επήγαινε το φόρεμα, τον οποίον έφερε την 1ην Ιανουαρίου 1923.

3)Να εγείρεται οσάκις η γυναίκα του σηκώνεται από το τραπέζι του ρεστωράν για να πάη εις το τηλέφωνον.

4)Να σέβεται τα μυστικά της τσάντας της.

5)Να ευρίσκη τις άλλες γυναίκες «πολύ συνηθισμένους τύπους».

6)Να κατεβάζη τα μάτια οσάκις η καλλίτερη φίλη της του ρίχνει προκλητικές ματιές.

7)Να κτυπά οσάκις θέλει να εισέλθη εις το μπάνιο της (εκτός αν είνε υπερβολικά αισιόδοξος).

8)Να αγαπά τα νέα της καπέλλα, εκ των οποίων το ένα μοιάζει με τον Πύργον της Πίζας και το άλλο με τον πύργον Σαιν Ζακ.

9)Να προσποιήται πως πλήττει όταν αυτή απουσιάζη.

10)Να σκέπτεται την εορτήν της και προ πάντων, κατά την ημέρα εκείνην να μη της προσφέρη δώρα χρήσιμα, όπως απορροφητήρα της σκόνης των χαλιών, στίφτη των λεμονιών κλπ..».

(Σοβαρές συμβουλές του «Έθνους»,1937)