ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιους 74χρονους παρατείνεται η ισχύς των προσωρινών διπλωμάτων

Η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών αφορά μόνο στις ανανεώσεις αδειών οδήγησης οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών τ̟ου έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019.

Ειδικότερα η ανανέωση αφορά στους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν υποβάλλει έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειας αλλά δεν µερίµνησαν να τους χορηγηθεί η βεβαίωση της γ’ σχετικής εγκυκλίου, εφόσον η παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η εγκύκλιος δημοσιεύθηκε με γνώμονα την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών & Ε̟πικοινωνιών δεδοµένης και της συσσώρευσης στην πλειονότητά τους σηµαντικού αριθµού φακέλων.

«Στους ενδιαφερόµενους, στους οποίους, έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης σε εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στη γ’ σχετική εγκύκλιο, εφόσον δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία µέχρι και την έκδοση του νέου εντύπου της άδειας, χορηγείται νέα βεβαίωση, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (για οδήγηση οχηµάτων αντίστοιχης κατηγορίας εντός της ελληνικής επικράτειας), παραδίδοντας την αρχικώς χορηγηθείσα, για περαιτέρω παράταση έως την 30ή Απριλίου 2020.

Η υπόψη βεβαίωση χορηγείται και στους ενδιαφερόµενους οι οποίοι έχουν υποβάλλει έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειας αλλά δεν µερίµνησαν να τους χορηγηθεί η βεβαίωση της γ’ σχετικής εγκυκλίου, εφόσον η παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί.

Ευνόητο είναι ότι η υπόψη παράταση χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστηµα αυτής δεν λήγει χρονικός περιορισµός για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης ο οποίος απορρέει από ιατρικό πιστοποιητικό  που έχει υποβληθεί µε την αίτηση ανανέωσης.

Εφόσον έχει λήξει τυχόν χρονικός περιορισµός για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης, υποβάλλεται νέα αίτηση ανανέωσης της άδειας µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εξαιρουµένων των παραβόλων που έχουν κατατεθεί µε την προγενέστερη αίτηση και όποιου άλλου δικαιολογητικού έχει υποβληθεί µε την προγενέστερη αίτηση για το οποίο δεν έχει επέλθει κάποια µεταβολή.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στη γ’ σχετική εγκύκλιο, σε ̟περί̟πτωση οποιασδήποτε νέας αίτησης (υποβληθείσας µετά την 31η Οκτωβρίου 2019) ανανέωσης άδειας οδήγησης, δεν χορηγείται βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας.

Επισηµαίνεται, ότι, σε περίπτωση ιατρικού πιστοποιητικού µε χρονικό περιορισµό για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης, ο χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης των πετυχόντων σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς καθώς και της υπόψη βεβαίωσης παράτασης ισχύος, περιορίζεται αναλόγως, σύµφωνα και µε τα σηµεία 6α & 6β του πίνακα του παραρτήµατος VII της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056).

Το δικαίωµα οδήγησης που έχει παρασχεθεί µε τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης κατ’ εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στη δ’ σχετική εγκύκλιο στους πετυχόντες σε διενεργηθείσα έως την 25η Ιουλίου 2019 δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς, στις τυχούσες εξαιρετικές περιπτώσεις που η παραλαβή του νέου εντύπου δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί, δεν επηρεάζεται από τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα.

Πέραν των ανωτέρω, επισηµαίνεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών για την κατά το συντοµότερο δυνατό διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας µέχρι παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης.»