ΕΛΛΑΔΑ

Τραπεζικό απόρρητο ΤΕΛΟΣ! Υποχρεωτικό άνοιγμα λογαριασμών για ένταξη στον Νόμο Κατσέλη – Τι θα ισχύει για τους «παλιούς» ιδιοκτήτες

Και επισήμως πλέον καθίσταται υποχρεωτική η άρση του τραπεζικού απορρήτου για την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη, έως πέντε έτη προ της συζήτησης της αίτησης. Διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση και το υπερχρεωμένο ακίνητο θα κινδυνεύει να μπει στην λίστα των προς πλειστηριασμό.

Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που θέλουν να ενταχθούν στον ν.3869/2010 για να προστατέψουν την κατοικία τους θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση προς τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου, όπου και θα δίνουν την άδεια για να προχωρήσει η διαδικασία.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η συγκεκριμένη πρόβλεψη συμπεριλαμβάνεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που φέρει τις υπογραφές των συναρμόδιων υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γ. Δραγασάκη, Εργασίας, Ε. Αχτσιόγλου, Δικαιοσύνης, Σ. Κοντονή, Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτου, καθώς και του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σ. Πιτσιόρλα.

Με τα νέα δεδομένα, κάποιος που έχει ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στον νόμο, προ της απόφασης, θα έχει διάστημα τριών μηνών να αποφασίσει εάν θέλει να τη διατηρήσει ή να την αποσύρει. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος θα ισχύει το τρέχον καθεστώς και θα αίρεται αυτομάτως το τραπεζικό απόρρητο.

Κατ’ επέκταση μόνο όσοι υποβάλλουν αίτηση ένταξης στον νόμο από εδώ και στο εξής θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν μεταξύ των δικαιολογητικών τη σχετική δήλωση, όπου θα δίνουν το «πράσινο φως» για την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Πρόσθετα, βάσει ΚΥΑ, οι οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στον νόμο δεν θα πρέπει να υποβάλλουν τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεών τους, που συνάφθηκαν με πιστωτικά ιδρύματα. Αυτά θα κατατίθενται, πλέον, από τις τράπεζες, ενώ ο αιτών θα πρέπει να υποβάλλει το Ε3 των τριών τελευταίων ετών, εφόσον δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ακόμη, με την αίτηση δεν θα κατατίθεται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, αλλά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα.

Τα 16 δικαιολογητικά

Συνοπτικά, με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο οφειλέτης στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον ν. 3869/2010 διαμορφώνονται ως εξής:

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών καθώς και Ε3 των ίδιων ετών, εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

4. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών

5. Πρόσφατο Ε9

6. Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

7. Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων

8. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών

9. Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων εκτός από αυτές που συνάφθηκαν με πιστωτικά ιδρύματα

10. Δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για τον σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

11. Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη ή αντίγραφα των κτηματολογικών τους φύλλων

12. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα

13. Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)

14. Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

15. Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

16. Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/τη σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Προστασία βάσει της εμπορικής αξίας

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης-θεσμών και δρομολογείται μία σειρά αλλαγών που αφορά στον νόμο Κατσέλη. Αυτές, όπως περιγράφονται στην έκθεση συμμόρφωσης της Κομισιόν, αφορούν στα εξής:

* Δυνατότητα επιδότησης της δόσης του στεγαστικού δανείου από το κράτος, μέσω διενέργειας των σχετικών απαιτούμενων διαδικασιών απευθείας από τις τράπεζες, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης αγνοεί ότι τη δικαιούται.

* Διευκόλυνση του οφειλέτη για την πληρωμή της διαφοράς μεταξύ της χαμηλότερης δόσης που ορίζεται από το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό και της ενδεχόμενης υψηλότερης δόσης που καθορίζεται από το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό.

* Παροχή δικαιώματος στους εγγυητές που εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους, όπως προκύπτει από την εγγύηση, να υποκαταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής.

* Προστασία της πρώτης κατοικίας βάσει της εμπορικής της αξίας και όχι της αντικειμενικής, εφόσον υφίσταται έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων που είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών. Αν η εκτίμηση της εμπορικής αξίας έχει ως αποτέλεσμα να μην εξαιρεθεί η κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη από το όριο αξίας κύριας κατοικίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την προστασία της.

* Το πλάνο αποπληρωμής οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας θα επιτρέπεται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη.

* Διασφάλιση ότι οι δόσεις για την απαλλαγή από τα χρέη (τριετούς ρύθμισης) και οι δόσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας (εικοσαετούς ρύθμισης) δεν θα υπερβαίνουν αθροιστικά την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

* Κατάργηση της επανειλημμένης, ανά εξάμηνο, υποχρεωτικής εκ νέου συζήτησης των αιτημάτων χορήγησης προσωρινής διαταγής, κάτι που ίσχυε μέχρι σήμερα. Εφεξής η προσωρινή διαταγή θα ισχύει έως ότου οποιοσδήποτε διάδικος (οφειλέτης ή τράπεζα) ζητήσει την τροποποίησή της.