ΚΡΗΤΗ

Χανιά | Αγωγή κατά της ΔΕΥΑΧ για την άρνησή της να προσλάβει άτομα με αναπηρία

Με αγωγές κατά της ΔΕΥΑΧ κινείται ο ένας εκ των δύο προσληφθέντων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς η επιχείρηση αρνείται την πρόσληψη του προβάλλοντας  ως επιχείρημα Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας που προβλέπει ότι δεν μπορούν να προσληφθούν στο εργατοτεχνικό προσωπικό άνθρωποι που έχουν ποσοστό αναπηρίας.

Στην αγωγή του εργαζόμενου κατά της επιχείρησης σημειώνεται μεταξύ άλλων πως βάση σχετικών επιχειρημάτων τα οποία παρατίθενται ότι καθίσταται « παράνομη, απάνθρωπη και αναχρονιστική – συνεπώς και ανεφάρμοστη – η διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, με την οποία αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία από την πρόσληψη σε οργανική θέση εργατοτεχνιτών»

Ολόκληρη η αγωγή:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

………..κατοίκου Χανίων, οδός …

ΚΑΤΑ

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων, Μεγίστης Λαύρας αρ. 15, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

________________________________________

Με την υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’/2-2-2018, προκηρύχθηκε η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) σε ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και 14 θέσεις ΥΕ Εργατών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Χανίων – με Κωδικό Θέσης  1670 – εκ των οποίων οι δύο επρόκειτο να πληρωθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 υποπερίπτωση 6γ Ν. 4440/2016. Τις 14 θέσεις αυτές ΥΕ εργατών είχατε αιτηθεί με την υπ’ αρ. 10/2017 απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου, καθώς και την υπ’ αρ. 35/2017 τροποποιητική αυτής, με θέμα την υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Σημειωτέον ότι σε αμφότερες τις αποφάσεις αυτές, αλλά και στην ίδια την προκήρυξη, παρότι περιέχεται αναλυτική αναφορά στις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης, στα κενά που υφίστανται αλλά και στα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε θέση απασχόλησης, ΟΥΔΕΝ διαλαμβάνεται σχετικά με πιθανά κωλύματα πρόσληψης. Στα πλαίσια της άνω προκήρυξης υπέβαλα υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας εκ των δύο ειδικών θέσεων ΥΕ Εργατών, καταθέτοντας νομίμως και εμπροθέσμως όλα τα σχετικά έγγραφα.

Στις 10-6-2019 δημοσιεύθηκαν στα υπ’ αρ. ΦΕΚ 1051, 1052 ΚΑΙ 1054/Γ’/2019 οι αντίστοιχες αποφάσεις 621/3-6-2019, 661/5-6-2019 και 660/5-6-2019 του ΑΣΕΠ, με τις οποίες κυρώθηκαν οι πίνακες των οριστικά προσληπτέων της ως άνω υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξης. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 660/5-6-2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αρ. 1054/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ, ενόψει της διάταξης του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, διορίσθηκα σε θέση ΥΕ Εργατών στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με κωδικό θέσης 1670. Με την έκδοση και ανακοίνωση των άνω αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, πληρώθηκε η αναβλητική της σύναψης σύμβασης εργασίας αίρεση της   επιτυχίας σε αυτόν και επέρχονται τα αποτελέσματα της σύμβασης εργασίας, ώστε θεωρείται ότι αποτελώ αυτοδικαίως και οριστικά μισθωτό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΜΠρΑθ 1261/2017, ΑΠ 282/2017, ΑΠ 878/2014). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 Ν. 2190/1994 συνάγεται ότι είναι υποχρεωτικός ο διορισμός όλων των υποψηφίων που έχουν εγγραφεί στους κυρωμένους από το ΑΣΕΠ πίνακες διοριστέων (ΔΕφΑθ 1636/2012).

Εντούτοις, μετά την ανακοίνωση σε εσάς των αποτελεσμάτων και των πινάκων οριστικά διοριστέων, με την υπ’ αρ. 585/2019 απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου, ΔΕΝ εγκρίνατε την πρόσληψή μου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με διάταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ (ΦΕΚ 2463/Β’/1-10-2013) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, “Kάθε πρόσωπο που προσλαμβάνεται σε οργανική θέση πρέπει: – Να μην έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50% εφόσον καταλαμβάνει θέση εργατοτεχνικού προσωπικού”. Ακολούθως εκδώσατε την υπ’ αρ. 23/23-8-2019 Πράξη Προέδρου του Δ.Σ., με την οποία προσλάβατε τους λοιπούς υποψηφίους που συμπεριλαμβάνονταν στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, πλην εμένα και ενός ακόμα ατόμου, λόγω του ποσοστού αναπηρίας με το οποίο αμφότεροι έχουμε διαγνωσθεί.

Τόσο η διάταξη του άρθρου 47 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τον οποίο επικαλεστήκατε, όσο και αυτή καθευατή η άρνησή σας να με προσλάβετε, λόγω του ποσοστού αναπηρίας μου, παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας,  την απαγόρευση των διακρίσεων και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα:

Α’. Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων (Ν. 4443/2016 και Ν.4074/2012).

  1. Με το άρθρο 19 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εισήχθη γενική ρήτρα περί μη διάκρισης, διαφαινόμενος δε σκοπός του είναι η προστασία της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας των προσώπων που ανήκουν σε κατηγορίες χαρακτηρισθείσες ως “ευάλωτες”. Το εν λόγω άρθρο έδωσε το έναυσμα για την έκδοση δύο Οδηγιών, της 2000/43 και της 2000/78, εκ των οποίων η πρώτη στόχευε στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, ενώ η δεύτερη αφορούσε τις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Η ένταξη των Οδηγιών αυτών στο ελληνικό δίκαιο έγινε με την ψήφιση του Ν.3304/2005, ενώ ακολούθως εξεδόθη ο Ν. 4443/2016, ο οποίος στο Α’ μέρος με 24 άρθρα, ενσωματώνοντας στο κείμενό του τις δύο παραπάνω Οδηγίες, ασχολείται με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης όπως περιγράφεται και απαιτείται από το κοινοτικό δίκαιο. Η ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους σκοπούς των παραπάνω οδηγιών και κυρίως σε συνδυασμό με το κοινοτικό δίκαιο, από τα οποία απορρέουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών – μελών (Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο ευελιξίας της εργασίας, σελ. 338, Μπακόπουλος, ΕλλΔνη 33.23).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 Ν.4443/2016 (άρθρα 1 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 1 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και 1 της Οδηγίας 2014/54/ΕΚ) “Σκοπός των διατάξεων του Μέρους Α είναι η προώθηση της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων: α) λόγω φυλής…, β) λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, μεταξύ άλλων και γ) για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων…”.

Το άρθρο 2 του ίδιου Νόμου ορίζει ότι: “1. Απαγορεύεται κάθε μορφή διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2. Για τους σκοπούς των διατάξεων του Μέρους Α: α) ως “άμεση διάκριση” νοείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση”. Περαιτέρω, στο άρθρο 3 του Ν.4443/2016 ορίζεται ότι: “1. Mε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής,  φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά: α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης”.

  1. Εξάλλου, το έτος 2006 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και το 2008 τέθηκε σε εφαρμογή η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, η οποία κυρώθηκε στη χώρα μας με το Ν. 4074/2012. Το άρθρο 4 της άνω Σύμβασης θέτει τις γενικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη, τα οποία υποχρεούνται να υιοθετήσουν κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα για την προαγωγή και εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση και να καταργήσουν κάθε αντίθετη διάταξη ή πρακτική, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4074/2012). Στο άρθρο 27 τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία σε ίση βάση με τους άλλους. Ειδικότερα στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι: “1. …Tα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων: α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, β. ……”

iii. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται παράνομη, απάνθρωπη και αναχρονιστική – συνεπώς και ανεφάρμοστη – η διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, με την οποία αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία από την πρόσληψη σε οργανική θέση εργατοτεχνιτών, καθώς με αυτήν εισάγεται άμεση, απαγορευμένη  διάκριση εις βάρος προσώπων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στον τομέα εργασίας, κατά ευθεία παράβαση του άρθρου 3 Ν. 4443/2016 και του άρθρου 27 Ν. 4074/2012. Συνακόλουθα παράνομη και ανήθικη είναι η άρνησή σας να δεχθείτε την απασχόλησή μου στην υπηρεσία σας, ερειδόμενοι στην ανωτέρω διάταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σας, αντί να συμμορφωθείτε, τόσο με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ, όσο και με τη νόμιμη υποχρέωση προστασίας και διασφάλισης της άσκησης του δικαιώματος κάθε προσώπου στην εργασία, και δη ατόμου με αναπηρία.

Β’. Παραβίαση της αρχής της ισότητας και της διαφάνειας.

  1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί διέπονται από τις αρχές της ισότητας των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας. Απόρροια των αρχών αυτών είναι η δέσμευση της Διοικήσεως από τους κανόνες που θέτει η διακήρυξη του διαγωνισμού, συνιστάμενη στο ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να επιλέξει τον ανάδοχο, εφαρμόζοντας κανόνα σχετικό με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, ο οποίος είναι αντίθετος με κανόνα της διακηρύξεως. Ακόμα και αν η Διοίκηση θεωρεί ότι ένας κανόνας της διακηρύξεως, σχετικός με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, αντιβαίνει σε κανόνα υπέρτερης τυπικής ισχύος, δεν μπορεί να τον παραμερίσει ως ανίσχυρο και να εφαρμόσει άλλον, διαφορετικού περιεχομένου, κανόνα, διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτο, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, παρεμπίπτοντα εκ μέρους της Διοικήσεως έλεγχο νομιμότητας της διακηρύξεως και με επίσης ανεπίτρεπτη, κατά τις αρχές της ισότητας των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας, αναδρομική μεταβολή κανόνα της διακηρύξεως σχετικού με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής. Το αυτό ισχύει, για την ταυτότητα του λόγου, και στις περιπτώσεις που η Διοίκηση παραμερίζει ορισμούς της διακηρύξεως ως μη δεκτικούς εφαρμογής για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η Διοίκηση μόνον σε ευθύ έλεγχο της διακηρύξεως μπορεί να προβεί και, εάν κρίνει ότι μια ή περισσότερες διατάξεις της διακηρύξεως, σχετικές με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής είναι παράνομες ή μη δεκτικές εφαρμογής για οποιονδήποτε λόγο, να ανακαλέσει τη διακήρυξη, στο σύνολό της, με τελική συνέπεια την ματαίωση του διαγωνισμού (ΣτΕ 3254/2010, 2951 – 2952/2004, ΔΕΚ 4.12.2003 – 448/01, ENV AG, Wienstrom Gmbh, σκέψεις 92 επ.)
  2. Η υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συμπεριέλαβε την επίμαχη θέση ΥΕ Εργατών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., την οποία και κατέλαβα σύμφωνα με τους πίνακες οριστικά διοριστέων, όρισε ότι οι δύο εκ των δεκατεσσάρων συνολικά αντίστοιχων θέσεων θα αποτελούσαν ειδικές θέσεις που θα καταλαμβάνονταν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον. Στη ρύθμιση αυτή προέβη σύμφωνα με νόμιμη υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 25 παρ. 1 υποπερ. 6γ Ν.4440/2016 και του Ν. 2643/1998 για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, και μάλιστα αφού έλαβε υπόψη – όπως ρητά αναφέρεται υπό στοιχείο ιη στη δεύτερη σελίδα της προκηρύξεως – τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς και αποφάσεων οικείων Δημοτικών/Διοικητικών Συμβουλίων των φορεών με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθοριστεί τα γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές. Συνάγεται δηλαδή ότι η επίμαχη υπ’ αρ. 3Κ/2018 Προκήρυξη εκδόθηκε έχοντας υπόψη – όσον αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. – τόσο τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της, όσο και των υπ’ αρ. 10/2017 και 37/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. της, με τις οποίες υπεβλήθη το αίτημα για προκήρυξη θέσεων εργασίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ακόμα και αν η διάταξη του άρθρου 47 του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΧ – περί αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία – δεν προσέκρουε στους νόμους που προαναφέρθηκαν, είναι ούτως ή άλλως παράνομη η επίκλησή του κατά το παρόν στάδιο κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η επιλογής υποψηφίων για διορισμό με την δημοσίευση των πράξεων κύρωσης των πινάκων διοριστέων, διότι συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή κανόνα της διακηρύξεως κατά παράβαση των αρχών της ισότητας και της διαφάνειας. Με λίγα λόγια, δεν γίνεται η μεν προκήρυξη να αναφέρει προς πλήρωση δύο ειδικές θέσεις για άτομα με αναπηρία ΥΕ Εργατών, και να αρνείται η ΔΕΥΑΧ την πρόσληψη, μετά το πέρας της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν από ειδικές κατηγορίες. Ειδικά από τη στιγμή που είχατε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της προκήρυξης σε προηγούμενο στάδιο, που βεβαίως θα είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση αυτής στο σύνολό της. Προκαλείται δε σε εμένα από την άνω συμπεριφορά ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι, εάν γνώριζα ότι υπάρχει ενδεχόμενο κωλύματος στην πρόσληψή μου στην προκηρυχθείσα θέση, θα είχα υποβάλλει υποψηφιότητα για άλλες θέσεις εργασίας της προκήρυξης, τις οποίες είχα αυξημένες πιθανότητες να καταλάβω. Θέσεις που πλέον έχω οριστικά απωλέσει, διότι καλόπιστα ακολούθησα τους ορισμούς της δημοσιευθείσας προκήρυξης και των αποφάσεων του Διοικητικού σας Συμβουλίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

Να προβείτε στη νόμιμη πρόσληψή μου με την έκδοση σχετικής πράξης πρόσληψης και στην απασχόλησή μου σε θέση Εργάτη ΥΕ, την οποία κατέλαβα δυνάμει της υπ’ αρ. 660/5-6-2019 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. για την κύρωση των πινάκων οριστικά διοριστέων, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αρ. 1054/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ.

Να αποδεχθείτε τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες μου με την πραγματική απασχόλησή μου στην επιχείρησή σας.

Δηλώνω δε ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για τυχόν αξιόποινες πράξεις και του δικαιώματος για την ικανοποίηση της ηθικής μου βλάβης συνεπεία συντελεσθεισών αδικοπραξιών εις βάρος μου.

Χανιά, 28-8-2019

Ο εξωδίκως δηλών – διαμαρτυρόμενος – προσκαλών»

Zarpanews.gr